Икономиката на предприятието като икономическа дисциплина – предмет, обект, структура, методи. Връзка с други икономически и управленски дисциплини.

    Икономиката като наука има за обект на изследване и анализ икономическата система като цяло заедно с нейните подсистеми на различни равнища на управление, а за предмет стопанската дейност, икономическите закони, закономерности по които се равива тя и особеностите на тяхното проявление в конкретния обект. Тя се развива и разширява обекта на своето изследване в зависимост от развитието на общественото производство на материалните блага и тяхното разпределение.

    Според равнището на управление на икономическите явления и процеси и обхвата на обекта икономическите науки се обособяват като:

  • Макроикономически – макроикономиката е наука,която изучаа развитието на икономиката като цяло в една държава. Тя обяснява растежа на производството в държавата; икономическата нестабилност или просперитет; влиянието на външните икономически отношения върху развитието на националната икономика.
  • Отраслови –  икономиките на индустрията,на селското стопанство, на строителството,на търговията, на транспорта. Те изучават характерните особености, закономерности и динамика на възникване,развитие и разширяване дейността на различните отрасли и подотрасли на икономиката на дадена страна. Съществено място при тях се отделя на ресурсите за развитие на отраслите, на икономическите регулатори и резултатите от дейността на тези отрасли,подотрасли и производства
  • .Микроикономически – микроикономиката е икономическата теория, която изучава икономическите явления и процеси в предпиятията,фирмите и пазарите, хората, домакинствата.

Икономика на предприятието представлява система от икономически знания за създаването, изграждането, стартирането и развитието на стопанските организации – фирми. Една от основните функции и цели на тази учебна дисциплина е познавателната – разширяване на научния икономически кръгозор. Реализацията й ще доведе до усъвършенстване на управлението и повишаване на ефективността от дейността на стопанските организации, предприятия и фирми.