1. Бюджетът на ЕС е основният финансов инструмент, който:
  – определя и разрешава общата сума на приходите и разходите, необходими за постигането на целите и приоритетите на ЕС, осъществяване на неговите общи политики и функционирането на институциите на Съюза
 2. Правната основа на бюджета на ЕС, както и основните принципи, по които се съставя и изпълнява този бюджет, са положени във:
  – финансовите разпореди на Римските договори и финансовите регламенти
 3. Бюджетът се съставя и изпълнява в съответствие с принципите на единство на бюджета, ежегодност, балансираност, справедливост, универсалност, специфичност, добро финансово управление и прозрачност:
  – не е вярно (справедливостта не е приета за принцип)
 4. С оглед по-голямата прозрачност при управлението на бюджета на ЕС съгласно принципите за добро финансово управление, ефикасност и ефиктивност бюджетните ресурси са представени „по цели“ и европейският бюджет е „основан на дейности“:
  – вярно
 5. Съдържанието на бюджета се състои от Обобщен разчет за приходната и разходната част и от девет раздела, съдържащи разчети за приходната и разходната част за всяка от основните европейски институции: раздел 1 – Парламент; раздел 2 – Съвет; раздел 3 – Комисия; раздел 4 – Съд; раздел 5 – Сметна палата; раздел 6 – Икономически и социален комитет; раздел 7 – Комитет на регионите; раздел 8 – Европейски омбудсман, и раздел 9 – Европейска централна банка:
  – не е вярно (раздел 9 е Европейски надзорен орган по защита на данните)
 6. Бюджетните приходи са финансирани от т.нар. собствени ресурси на ЕС: мита, селскостопански мита и налози за захар и изоглюкоза, собствени ресурси на база брутен национаелен доход (БНД), собствени ресутси на базата на ДДС и някои други ресурси (данъчни и други отчисления от заплатите на служителите в европейските институции, лихви по банкови сметки, вноски от страни не-членки в някои програми на ЕС и др.), които имат по-малък принос за формирането на приходната част на бюджета.
  – вярно
 7. Собствените ресурси на ЕС се изразходват в съответствие с правилата на Системата за собствените ресурси:
  – не е вярно (събират се спрямо тези правила)
 8. Бюджетните разходи финансират общите политики на Съюза и дейността на европейските институции.
  – вярно
 9. Освен изпълнението на общите политики бюджетът на ЕС финансира и тяхната подготовка, мониторинга на разходоите, одобрени от ЕП и Съвета на ЕС, прилагането на общностното право и работата на администрацията на ЕС, която работи на 23 различни официални езика и всички документи се превеждат на всички езици.
  – вярно
 10. Правната уредба за разходната част от бюджета на ЕС е застъпена в първичното право на ЕС.
  – не е ярно (в първичното и вторичното право на ЕС)
 11. Общите бюджетни разходи на ЕС са по 1,24% от съвкупния БНП на страните членки. Въпреки че на пръв поглед тези разходи изглеждат малко, те са важни, защото приоритетите, за които се изразходват, отразяват посокоата, в която се развиват ЕС и неговите политики. При изискванията за съфинансиране, заложени в програмите на ЕС, тези разходи катализират около себе си и други разходи на страните членки и крайните бенефициенти.
  – вярно
 12. Моделите на управление на изпълнението на бюджета са три: централизирано, децентрализирано и съвместно. Централизираното управление се подразделя на пряко и непряко централизирано управление.
  – не е вярно (4 модела – централизирано, децентрализирано, съвместно и споделено)
 13. Бюджетът на ЕС е основният финансов инструмент, който определя общата сума на разходите, необходими за постигането на целите, осъщестяването на общите политики и функционирането на институциите на ЕС.
  – вярно
 14. Разходите от бюджета на ЕС за общата селскостопанска политика нарастват от 30-40% през 60-те години до над 70% през 80-те и през периода 2007 – 2013 г. отново се понижават до 30-40%.
  – вярно
 15. Разходите от бюджета на ЕС за политиката за сближаване са под 10% през средата на 60-те години и нарастват до над 30% през периода 2007 – 2013 г.
  – вярно