1. Условието за ефективно доставяне на частното благо Х има следния вид: MSB = MSC
 1. Парето подобрение е налице, когато…MSB < MSC , т.е. потребителя е готов да заплати дадено к-во благо на цена, по-висока от минималната цена, при която разходите на производителя ще са по-малки или равни на нея.  Това подобрение ще  продължи до достигане на равновесната цена P = MSB = MSC
  1. Какво е “мерит” благо? – благо, при което потребителите подценяват / недооценяват своята собствена полза от него
  2. Наклонът на кривата на обществено безразличие измерва: пределната норма на субституцията (заместване) на разходите за други стоки и услуги с бира, също умножена по (– 1), т.е. – индивидуалната пределна полезност на бирата.
  3. Какво е граница на възможната полезност? – Съвкупността от всички точки, които удовлетворяват и трите условия на Парето за ефективност, т.е. MRSAXY = MRSBXY = MRTXY СТР. 23
  4. Дефинирайте основните икономически характеристики на чистото публично благо:

 1. неконкурентност в потреблението – потреблението на публ. благо от един индивид не намалява количеството от благото, което е на разположение за потребление от всички останали.
 2. невъзможност за изключване от ползите на благото – доставено за един член на общността, благото автоматично се доставя за всички останали.
 3. Сладоледът е чисто частно благо,защото:
  1. има конкурентност в неговото потребление,
  2. има възможност за изключване от ползите на благото,
  3. цените се формират в зависимост от D и S на пазара
 4. Защо таксуването на едно неконкурентно в потреблението благо е нежелателно? Въвеждане на такса >> намалянане на потреблението >> намалянане на обществ. Ползи. В същото време намалянане на потреблението няма да намали ресусите за предлагане на това благо, т.к. MRC за всяка допълнителна единица от него е 0 т.е. налице е чиста загуба на обшествено благосъстояние.
 5. В едно стопанство от трима души (А, В и С ) критерият за ефективно доставяне на публично благо в рамките на анализа на частичното равновесие има следния вид: MRSAXY = MRSBXY = MRTXY
 6. Пределната норма на трансформация между частното и публичното благо измерва: изменение на данъчното задължение и измениние на данъчната база.
 7. Какво е индивидуален най – предпочитан политически изход? едно публично доставяно благо се чертае от функцията на намаляващата пределна полезност на благото.
 8. При едновърха функция на предпочитанията победителят на Кондорсе е: едновърха, когато съответния индивид има един-единствен най-предпочитан изход от гласуването и всяко отдалечаване от този най-предпочитан изход генерира непрекъснато намаляване на благосъстоянието на индивида.
 9. Парадокс на гласуването: може да възникне, когато в гласуването участва индивид с многовърха функция на предпочитанията. Няма алтернатива и се получава “зацикляне”.
 10. Теорема на Ероу за невъзможността: не съществува правило за вземане на колективни (публични) решения, което да отговаря на всички условия.
 11. Обществена норма на дисконт: мост между настоящето и бъдещето в съвременния анализ разходи – ползи”, т. нар. мярка за времевите предпочитания на обществото като цяло.
 12. Основните принципи на данъчното облагане могат да бъдат систематизирани така: справедливост, яснота, удобство, ефективност.
 13. Пределна данъчна норма: показва прираста на данъчното задължение в резултата от нарастване на данъчната база с единица.
 14. Данъчното облагане е пропорционално, когато: среднната данъчна норма е постоянна величина.Такова е корпоративното подоходно облагане.
 15. При какви условия цялото бреме на данъка се носи от продавачите? – колкото е по-еластично търсенето на една стока.
 16. При безкрайна еластичност на предлагането свръхданъчното бреме зависи от: изчисляване на свръхбремето на данъците върху дохода от труд и капитал.
 17. При абсолютна нееластичност на търсенето свръхданъчното бреме: елиминира ефекта на дохода и отразява само ефекта на субституцията заместването от измененията в пазарната цена.
 18. Коефициентът на неефективност на данъка измерва: полезна относителна мярка за свръхданъчно бреме е т.нар. свръхданъчно бреме.
 19. Какво е такса? т.нар. квазиданъци, са своеобразни цени на публично доставените блага, които са продукт на публичния сектор, а не на пазара. Инструмент на фикса за сметка на преките бенефициенти.
 20. Икономическа характеристика на местното публично благо: блага, чиито ползи се разпростират върху широк кръг потребители в рамките на ограничен географски район.
 21. Теория на Ойетс за централизацията: за едно публично благо – потреблението на което в рамките на географските подразпределения на цялото население и при което разходите за всяко ниво на доставяне във всяка юрисдикция са еднакви за централното правителство и за съответното местно правителство – винаги ще е по-ефективно местните правителства да доставят Парето-ефективните колиства за техните юрисдикции.
 22. Граница на производствените възможности: показва максимално възможното ниво на производството на благо У за всяко ниво на производство на благо Х. Дефинира кутията на Еджуърт – Боули, която представя всички възможни за разпределение на благата между индивидите.
 23. Какво е адвалорен данък? зависи от стойността (цената) на стоките и услугите, които са обект на данъчно облагане. Данъчна база се дефинира в стойност, а данъчните норми са фиксирани като пропорция в процент или промил към данъчната база.
 24. Пример за чисто частно благо може би сладоледът
 25. Пример за данък върху физическата единица: поголовен данък(недеформиращ данък)
 26. Какво е деформиращ данък? съвременото данъчно облагане променя относителните цени, деформира поведението на пазарните субекти и генерира неефективност в стопанството.
 27. От какво зависи реалното разпределение на данъчното бреме? – от ценовата еластичност на търсенето и от ценовата еластичност на предлагането (факторите, които детерминират икономическия обхват.)