Платежни системи в България

Новата пазарна среда и платежните отношения, които тя налага в Република България, извеждат на преден план развитието на междубанковите плащания. Те се осъществяват между клиенти, сметките на които се водят в различни банки. За да се осигури сигурността и изпълнението на съответните процедури по разплащане между банките, както и между техните клиенти, се налага съществуването на платежни системи, които да организират дейностите им.

Съгласно чл. 2 от Закона за Българската народна банка, Централната банка отговаря за организирането, поддържането и развитието на платежните системи в страната, като съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях. През последните години са направени значими стъпки за усъвършенстване на българската платежна система. Система за обслужване на междубанкови клиентски плащания, инициирани за изпълнение в определен момент, БИСЕРА, е въведена в експлоатация през 1992 г. Банковата организация за разплащания с използване на карти, БОРИКА, е създадена  през 1995 г., за да обслужва плащанията с карти на територията на Република България. Създадени са две сетълмент системи за ценни книжа: Депозитар на държавни ценни книжа през 1992г. и Централен депозитар АД през 1996г. През септември 2002г. влиза в действие и  система за брутен сетълмент в реално време RINGS.

Настоящата разработка си поставя за цел да разгледа трите основни платежни системи в България – RINGS, БИСЕРА и БОРИКА като ще обърне внимание на техните характеристики, начин на достъп до тях и графиците, по които се осъществява сетълментът.

БИСЕРА

Система за брутен сетълмент в определено време

Българската народна банка организира безналичните разплащания между банките съгласно Наредба №3 от 1992г. за безкасовите плащания. Тя изгражда, организира и регулира банковата интегрална система за електронни разплащания (БИСЕРА), регламентирана с Банковия универсален стандарт (БУС) 7092 „Сетълмент в БНБ”. Той регламентира организацията на системата за сетълмент, включително процедурите за сетълмент, счетоводните записи, регистрирането на нареждания за преводи, прехвърлянето на информация, формати на съобщенията, процедури за контрол.

БИСЕРА по смисъла на посочения стандарт представлява банкова интегрална система за електронни разплащания, т.е. организация за електронен трансфер, поддържана и управлявана от „Банксервиз” – АД, София, в която като участници в плащанията и потребители на предлаганите от системата услуги участват всички български банки и техните клонове на територията на страната.

Съгласно действащите банкови нормативни актове, всички лицензирани банки в България са длъжни да извършват всички междубанкови разплащания чрез БИСЕРА. (или пряко през своите сметки в БНБ за определени видове плащания). Банки, чиито лицензи са били анулирани, се изключват незабавно от системата. Клоновете на банките също имат пряк достъп до БИСЕРА (ако банките нямат вътрешна система за разплащане). Две небанкови финансови институции имат пряко достъп до БИСЕРА: Централният Депозитар АД и БОРИКА. Те действат като агенти по сетълмента.  Централният Депозитар АД е за плащания по сделки с ценни книжа, а БОРИКА за междубанкови плащания по картови транзакции. Те са упълномощени от своите членове да инициират междубанкови разплащателни операции от името на членуващите в тях банки. От 19 февруари 2001 г., към БИСЕРА беше включена системата СЕБРА (Система за Електронни Бюджетни Разплащания) за обслужване на плащанията на бюджетните ведомства. Държавният бюджет е участник в БИСЕРА.

БИСЕРА обработва всички видове междубанкови разплащания независимо от стойността им. Тук се включват плащания между клиенти, плащания между банки и плащания между БНБ и други банки. Системата разграничава следните платежни инструменти: парични преводи, незабавно инкасо, чекове, акредитиви, дебитни карти и служебни инкаса. 

Съгласно общоприетата терминология, БИСЕРА е система за брутни разплащания в определен момент, като сетълментът се извършва на база Т+ 1. Графикът за работа на БИСЕРА се задава от Банксервиз, на база определените моменти за сетълмент на междубанковите плащания: системата е отворена за приемане на инструкции по плащания (вътрешнобанкови и междубанкови) както и друга банкова информация 24 часа на ден 7 дни в седмицата; сетълментът на междубанковите плащания се извършва само в работните дни на RINGS, два пъти на ден; генерирането и получаване на резултатите от сетълмента се извършва веднага след получаване от БНБ на отговора на заявката за сетълмент; получаването на информацията по вътрешнобанковите плащания както и на друга банкова информация става по всяко време по инициатива на адресата.

 След сетълмента на платежните нареждания, системата генерира платежно съобщение за получаващата банка и потвърждаващо съобщение за изпращащата банка. Тя генерира също и съобщения за БНБ с обобщена информация относно междубанковите плащания (брутната сума на плащанията, получени от всяка банка изпратени от някоя друга банка). БНБ задължава разплащателните сметки на изпращащите банки и заверява разплащателните сметки на получаващите банки със съответната обща брутна сума. Плащането се счита за окончателно веднага щом бъде дебитирано от сметката на изпращащата банка и кредитирано от БНБ по

сметката на получаващата банка. Всеки превод се извършва поотделно. Платежните нареждания, изпратени от банките са неотменяеми. В случай, че дадено плащане не може да бъде извършено поради недостатъчни средства по сметката на изпращащата банка, БНБ и получаващата банка се информират на Т + 1 и съобщението се изпраща повторно всеки ден до извършването му. В такъв случай, неизправната банка дължи глоба на получаващата банка.

Входящите плащания, включително и чакащите плащания от предходните дни, се нареждат в опашка в съответствие с приоритет, който се определя автоматично от системата на принципа „първи постъпил – първи обслужен“ (FIFO). Плащанията, свързани с искания за служебно инкасо, имат най-висок приоритет, следвани от тегленето на пари в брой от банкомати и всички останали плащания. Има два механизма за опашки в системата: един за входящите плащания като цяло и един за всяка отделна сетълмент сметка. Плащанията се обработват поотделно, като се следва стриктно последователността на входящата опашка.

Ако за сметката, която трябва да бъде задължена, има вече опашка от

плащания или няма достатъчно средства, плащането не се обработва, а се оставя в опашката от плащания от тази сметка. Когато бъдат получени средства по сметката, се проверява за наличие на чакащи плащания и същите се обработват в хронологичен ред, доколкото получените суми осигуряват необходимото покритие.

Законодателството строго определя случаите, когато БНБ има право да обработва плащанията от опашката, да отхвърля плащане, да променя приоритета на плащания и пр. Например, когато поради липса на ликвидност в банката, дадено плащане не може да се изпълни в срок от 10 работни дни след като е било въведено в системата, същото се отхвърля от сетълмент системата и се заличава от опашката. В случай на отхвърляне на плащане от сетълмент системата, този факт се оповестява по подходящ начин. В този случай системата информира БНБ, за да даде възможност на централната банка да предприеме конкретни надзорни мерки в съответствие със Закона за банките.

БОРИКА

Банкова организация за разплащания с използване на карти

БОРИКА е създадена през 1993 г. като еднолично дружество на Българска народна банка с Решение на УС на БНБ. 

Като Национален картов оператор БОРИКА обслужва 28 местни банки – практически всички банки, които издават банкови карти и приемат плащания с тях. Авторизира плащанията, извършени с местни дебитни и международни дебитни и кредитни карти (включващи картовите продукти на MasterCard, Visa, American Express и JCB), издадени от тези банки; персонализира издаваните чрез дружеството банкови карти; извършва нетиране на междубанковите плащания, инициирани чрез картови операции  и изпраща резултатите за сетълмент в Българска народна банка; осъществява връзка с международните картови системи MasterCard, Visa, American Express; тества и сертифицира банкомати и ПОС терминали и разработва операционни правила за функционирането на картовата система. 

БОРИКА е обслужваща организация на MasterCard Europe и като такава обслужва 12 местни банки при издаване и авторизация на плащания с картовите продукти на MasterCard. Тя е и организация процесор на Visa International и като такава обслужва 6 местни банки при издаване и авторизация на плащания с картовите продукти на Visa. 

Съгласно чл. 5 на Наредба №3 на БНБ за безналичните плащания и националната платежна система, БОРИКА е Системата за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната, т. е. тя не е картова система на отделна банка.

Като елемент на националната платежна система БОРИКА осигурява извършването на сетълмента на междубанкови плащания посредством нейната връзка със Системата за брутен сетълмент в реално време RINGS на БНБ. Събира и систематизира информация за всички междубанкови плащания като обработва получената информация и по предварително определен график подава в RINGS заявка за сетълмент на получените резултати от преизчисляване на многостранна основа на взаимните задължения на участниците. 

БОРИКА има връзка с мрежите на MasterCard Europe (EPS-NET), Visa International (VISANET) и на American Express, благодарение на което след 1996 г. у нас стана възможно да се теглят пари в брой от всички банкомати и да се плащат стоки и услуги от ПОС терминали, свързани към БОРИКА, със всички картови продукти на тези организации.  

Междубанкови картови операции започват, когато картодържател с карта, издадена от дадена банка, извършва операция на банкомат или ПОС терминал, обслужван от друга банка, и завършват след операцията сетълмент в Българска народна банка. В периода от започване на горепосочената операция до нейното завършване протича следният процес на кредит и дебит, а именно:

–  дебитиране на сметката за сетълмент в БНБ на банката, която е издала банковата карта; 

– кредитиране на сметката за сетълмент в БНБ на банката, която поддържа финансово банкомата или сметката на търговеца, където е инсталиран ПОС терминала, със сумата на извършената картова операция. 

Понастоящем този процес на сетълмент на междубанковите плащания, осъществявани на базата на картовите операции, се извършва в БНБ. Това става чрез Системата за Брутен Сетълмент в Реално Време (RINGS). Към тази система директна връзка има БОРИКА, представляваща по своята същност Система за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната и националната платежна система, което положение е закрепено нормативно в чл. 5 на Наредба №3 на БНБ за безналичните плащания.

 БОРИКА, също като БИСЕРА, има строго регламентирани функции, които трябва да изпълни. 

  1. БОРИКА осъществява дейност по събиране и систематизиране на информацията за всички междубанкови плащания по операции на територията на страната с банкови карти. Получената информация се обработва и по предварително определен график се подава в RINGS заявка за сетълмент на получените резултати.
  2. БОРИКА изпраща на банките информация за резултатите от сетълмента на изпълнените чрез нея плащания. 
  3. Осъществява посредническа дейност и по-конкретно посредничи при извършването на сетълмент в RINGS на плащанията на територията на страната с банкови карти, издадени от местни банки по силата на договор между издателя и международна картова организация, като събира и обработва информацията за всички междубанкови плащания с такива карти и подава заявка за сетълмент в RINGS.

За да функционира с необходимата максималност на възможностите си, БОРИКА трябва да има и съответна защита от неблагоприятни и престъпни посегателства. Според мотото на банките, издали карта за разплащания, сигурността на клиента и защитата на неговите интереси са основен и най-важен елемент в политиката на съответната банка. Ето защо, тяхната оферта до потребителите на предлаганата от тях услуга, включва „24 – часов непрекъснат, бърз и удобен достъп до Вашите пари в страната от всички терминални устройства АТМ (банкомати), свързани към картовата система, съпроводен със сигурността, че интересите са Ви защитени в максимална степен”. Тази сигурност се изгражда чрез технически средства и чрез Персонален Идентификационен номер (ПИН) на всеки клиент, представляващ по своята същност четирицифрен секретен код, който се предоставя от банка, издала картата, заедно със самата карта. От значение в случая е, че за всяка операция, която потребителят извършва с дебитно-кредитна карта,се изисква въвеждане на ПИН кода от клавиатурата на съответното терминално устройство – банкомат  или ПОС терминал. БОРИКА се грижи след въвеждането му, той да бъде криптиран със съвременни технологични средства. ПИН кодът има силата на електронен подпис, като неговата уникалност се гарантира от факта, че е известен само на собственика на дебитно-кредитната карта. Така достъпът до своите пари всеки клеинт си осигурява като разполага с картата и ПИН кода. Поради тази причина картодържателят трябва да защитава последните, като спазва стриктно съветите и препоръките относно съхраняването на своя ПИН и карта, дадени в плика, чрез който ги получава и листовките, които се предоставят от неговата банка. 

RINGS (Real-time INterbank Gross-settlement System)

  RINGS e системата за брутен сетълмент в реално време в България. RINGS извършва неотменим и безусловен сетълмент на всички плащания в национална валута на територията на Република България. Агент по сетълмента е БНБ.

БНБ изгражда, организира, регулира, контролира, оперира, администрира, поддържа, развива и осъществява надзор на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS. БНБ е собственик на RINGS и определя реда за участие в нея.

Чрез сетълмента в БНБ се извършва окончателното уреждане на задълженията по трансфера на парични суми и по плащанията по сделки с ценни книжа.

Внедряването на националната платежна система за брутен сетълмент в реално време (RINGS) постави пред търговските банки изисквания за създаване на ефективна организация и технология на работа. Технологията е свързана със своевременно и превантивно наблюдение и управление на ликвидността, равнение на състоянието и движенията по сметката за сетълмент, равнение на междубанковите разчети на централна и клонова мрежа, централизирано отчитане на бюджета, съблюдаване графика на системния ден, упражняване на контрол на значимите клиентски и банка-банка плащания, съпоставимост между получения от RINGS резултат от сетълмент и подаваната от системните оператори към централите на банките информация. Извършва  съблюдаване и поддържане на многообразие от интерфейси, съгласно правилата и процедурите на работа на RINGS и на системните оператори и същевременно поддържане на централизиран на ниво банка регистър за реализираните от/към банката плащания като директен участник в националната платежна система.

Всичко това предполага, търговската банка да разполага с информационна система, която да изпълнява тези функции и да минимизира разходите й като участник в националната платежна система. Този подход е избран от търговските банки и в страните, внедрили национални платежни системи в реално време преди България.

В конкретната търговска банка системата действа чрез RingsGate. Това е централизирана система – Oracle, приложение, работеща на ниво централа, настройваема към съществуващата комуникационна среда на банката и SWIFT системата, за реализиране на интерфейсите с клоновата мрежа, RINGS и системни оператори.

Настоящата курсова работа си постави за цел да разгледа основните платежно системи в България и в частност – БИСЕРА, БОРИКА и RINGS. Описани бяха начините за достъп до тези платежни системи, които представляват естествено развитие на правните норми за платежните отношения в Република България и съответстват на новата пазарна среда, в която те се осъществяват. Освен това приложението им е пряко свързано с изискванията за ефективност на реалната икономика и на финансовите пазари.