Продуктът като елемент на маркетинговия микс

Продукт – всичко онова, което може да се предложи за задоволяване на нуждите и желанията на потребителите, представлява ценност за тях и е обект на размяна:

 • Материални продукти
 • Услуги
 • Преживявания
 • Събития
 • Личности
 • Места
 • Организации
 • Информация
 • Идеи

Равнище на продукта:

 • Продукт по замисъл(ядро на продукта) – какво в действителност купува потребителя, т.е. коя е основната изгода, полза? Президентът на Малвил Корп „хората вече не купуват обувки, за да държат краката си топли и сухи. Те ги купуват заради чувствата, които предизвикват – мъжественост, женственост, суровост, отличителност, опитност, младост, блясък. Покупката на обувки е станала емоционално действие. Нашият бизнес сега е да продаваме емоции, а не обувки.“
 • Продукт в реално изпълнение – ползата, „облечена“ в определени характеристики – свойства, качество, опаковка, марка, стил, размер, цвят, цена.
 • Разширен продукт(продукт с подкрепление) – характеристики, които не са задължителни за продукта, за да изпълнява предназначението си т.е. допълнителни изгоди. Съвременната конкуренция фокусира именно това равнище. Т. Левит „Новата конкуренция не е между онова, което компаниите произвеждат в заводите си, а между онова, което добавят към това производство под формата на опаковане, услуги, реклама, съвети към потребителите, финансиране и други неща, които хората ценят. “ Разширяване на продукта става на основата на
  • Диференциращи свойства – дизайн, естетичност, опаковка, търговска марка
  • Допълнителни услуги – доставка, монтаж, гаранции

Видове продукти

 • В зависимост от степеннта на осезаемост
  • Материални продукти(стоки)
  • Услуги
 • В зависимост от икономическото им предназначение
  • Потребителски
  • Инвестиционни

Продукти според степента на осезаемост – повечето продукти съдържат и материални и нематериални компоненти. Материално доминираните продукти наричаме стоки, нематериално доминираните – услуги:

 • Материални продукти, които не се съпровождат от услуги
 • Материални продукти, съпроводени от услуги
 • Хибридни продукти – 50/50
 • Нематериални продукти(услуги), чието извършване е съпроводено с материален продукт
 • Нематериални продукти – „чисти“ услуги

Услугата – специфичен продукт – всяко действие или представяне, което дадена страна може да предложи на друга страна и което по същество е неосезаемо и не може да предизвика право на собственост. Нейното производство може да е обвързано, но може и да не е обвързано с физически продукт. За услугите са характерни 4 особености, които ги прави различни от стоките:

 • Неметареалност
  • Лишена от материално субстанция
  • Не може да бъде демонстрирана предварително – резултатът не може да се оцени до момента на реализация
  • Процес или опит, а не физически обект
  • Първо се продава и след това се произвежда
  • Намаляване на несигурността на потребителите
  • Управляване на доказателствата
  • Превръщането на неосезаемото в осезаемото, в конкретна изгода
  • Укрепване на доверието
  • Предпоставка за въвеждане на нови услуги чрез прости промени в параметрите
 • Неделимост
  • Неотделими от дейността, която ги създава
  • Едновременна консумация и производство
  • Интерактивен процес и доставчикът и потребителят влияят върху резултата
  • Създават се при наличието на конкретно търсене
  • Максимално приближаване до изискванията на клиента
  • Дългосрочни взаимоотношения
  • Комплексно обслужване
 • Нееднородност(изменчивост)
  • Нехомогенни
  • Не се повтарят и не се удовлетворяват еднозначно
  • Невъзможност да се поддържа едно и също равнище на качеството
  • Квалификация на персоналния и предложения
  • Стандартни процедури и документи
  • Иновации и ноу-хау, пакети, лоялност
 • Несъхраняемост
  • Не могат да се съхраняват и да се поддържат запаси
  • Проблеми с обхвата
  • Проблеми със сезонността
  • Въздействие върху търсенето
   • Диференцирано ценообразуване
   • Извънпиково търсене
   • Допълнителни услуги в пикови моменти
   • Резервационни системи
  • Въздействие върху предлагането
   • Допълнителен персонал
   • Практики за ефикасни действия в пиков момент
   • Увеличено участие на клиентите
   • Планирано разрастване
   • Подялба с друг доставчик

Продукти в зависимост от икономическото предназначение:

 • Потребителски – потребяват се вън от икономическата система. В процеса на тяхното използване не се създават икономически блага. Потреблението на тези стоки се нарича крайно потребление
 • Инвестиционни – използват се в икономическата система за междинно потребление и натрупване, т.е. при тяхното използване се създават икономически блага

Потребителски стоки

 • В зависимост от вида на крайния потребител:
  • Стоки за индивидуално потребление
  • Стоки за семейно потребление или потребление в домакинството
   • Наблюдава се преминаване на стоки от втората в първата група(компютри)
  • В зависимост от поведението на купувача(усилия за вземане на решение; параметри, които се оценяват при покупката; честота на покупката)
   • Ежедневни(убедителни) – стоки, които се купуват често, на основата на минал опит, с минимални усилия
    • Основни стоки за ежедневна употреба
    • Импулсивни
    • Спешни

Задачи на маркетинга: дистрибуция – удобство, разположение в магазините, интензивна реклама.

 • Пазарни – сравняват се няколко алтернативи(домакински уреди, ТВ, дрехи) – Задачи на маркетинга – консултации, реклама, сервиз
 • Специални – купувачът прави особени усилия при покупката, не прави компромис и не се прехвърля на друга марка – заместител. – Задачи на маркетинга – диференциация на марката – статус, напомняща реклама, следпродажбени връзки

Инвестиционни стоки

 • Материали – влизат изцяло в състава на готовото изделие
  • Суровини
  • Основни материали
  • Възли и детайли
 • Инвестиционно оборудване
  • Стационарни съоръжения
  • Технологично оборудване
 • Спомагателни материали и делови услуги
  • Спомагателни материали
  • Делови услуги – по техническо обслужване и ремонт и услуги с консултантите